Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap TRC Advocaten B.V.

Artikel 1:

TRC Advocaten B.V. (nader te noemen ‘TRC Advocaten’), gevestigd te Veldhoven en ingeschreven te Eindhoven in het handelsregister onder nummer 50093576 0000, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands burgerlijk recht, die mede bestaat uit besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen). TRC Advocaten heeft als doel het beoefenen van de advocatuur. Op schriftelijk verzoek wordt een lijst van de personen die aandelen in TRC Advocaten houden (‘de partners’) verstrekt. 

Artikel 2:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TRC Advocaten en de opdrachtgever (nader te noemen ‘cliënt’) alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van TRC Advocaten met of voor cliënt. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassingverklaring op nieuwe overeenkomsten tussen TRC Advocaten en cliënt van toepassing en op alle buitencontractuele relaties tussen TRC Advocaten en cliënt, met name onrechtmatige daad. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 3:

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van TRC Advocaten maar ook ten behoeve van haar partners, de bestuurders van de personenvennootschappen en alle personen die door TRC Advocaten bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, alsmede ten behoeve van alle personen voor wier handelen of nalaten TRC Advocaten aansprakelijk kan zijn. 

Artikel 4:

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TRC Advocaten. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van cliënt is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 5:

Het staat TRC Advocaten vrij aan haar verleende opdrachten uit te laten voeren door één of meer door haar aan te wijzen partners en of personeelsleden van TRC Advocaten, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Cliënt geeft TRC Advocaten op voorhand toestemming om de gegevens die, zulks ter beoordeling van TRC Advocaten, voor derden van belang zijn, aan hen te overleggen. De keuze van de door TRC Advocaten in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met cliënt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. TRC Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht willen beperken, is TRC Advocaten bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden. 

Artikel 6:

TRC Advocaten zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. TRC Advocaten staat evenwel niet in voor het bereiken van het door cliënt beoogde resultaat. 

Artikel 7:

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitende ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

Artikel 8:

Iedere aansprakelijkheid van TRC Advocaten danwel van haar partners alsmede van haar personeelsleden, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van TRC Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van TRC Advocaten komt. 

Artikel 9:

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens het vorige artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van TRC Advocaten beperkt tot driemaal het door TRC Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan cliënt in rekening gebrachte honorarium, tot het maximum van € 50.000,-- per schadegeval. 

Artikel 10:

TRC Advocaten en cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. 

Artikel 11:

TRC Advocaten brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en de aan de zaak bestede tijd, te vermeerderen met de gemaakte kosten (verschotten) en BTW. TRC Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening te brengen forfaitaire vergoeding tussentijds (in beginsel jaarlijks) te wijzigen. TRC Advocaten is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium, de forfaitaire vergoeding en de te maken kosten te verlangen. 

Artikel 12:

Betaling van declaraties van TRC Advocaten dient, zonder korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding hiervan is cliënt over het openstaande declaratiebedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die TRC Advocaten moet maken in verband met de incasso van haar vorderingen, komen voor rekening van cliënt. 

Artikel 13:

Op alle overeenkomsten met TRC Advocaten is de Kantoorklachtenregeling van TRC Advocaten (nader te noemen ‘Kantoorklachtenregeling’) van toepassing. De kantoorklachtenregeling is te vinden op de website www.trc-advocaten.nl. De Kantoorklachtenregeling kent een interne klachtenbehandeling door een klachtenfunctionaris. Klachten die na de interne klachtenbehandeling niet zijn opgelost kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant. 

Artikel 14:

De rechtsverhouding tussen TRC Advocaten en cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant. TRC Advocaten is gerechtigd om een geschil ook aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van cliënt.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.