Kinderalimentatie

Alimentatie is een wettelijke plicht tot het bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Vaak is alimentatie dan ook een belangrijk onderwerp ingeval van een echtscheiding of verbreking van de samenwoning. Hoewel kinder- en partneralimentatie op verschillende manieren worden berekend komt het er in beide gevallen op neer dat er naar gestreefd wordt om in de behoefte van de alimentatiegerechtigde te voldoen voor zover de draagkracht van de alimentatieplichtige dat toelaat.

De berekening van behoefte en draagkracht is maatwerk. De behoefte van minderjarigen is in een tabel vastgelegd en afhankelijk van factoren zoals gezinsinkomen en leeftijd. In bijzondere gevallen kan de behoefte zoals die uit de tabel blijkt, worden gecorrigeerd. In geval van jong-meerderjarige kinderen (18 tot 21 jaar) staat de behoefte niet in een tabel maar dient deze te worden berekend aan de hand van daadwerkelijke of te verwachten lasten.

Vervolgens dient de draagkracht van de alimentatieplichtige ouders te worden vast gesteld.  Voor de bepaling daar van en de op basis daarvan maximaal op te leggen alimentatieverplichting is een rekensysteem ontwikkeld. Het inkomen van de ouders, het kindgebonden budget alsook uitgaven zoals (woon)lasten bepalen de draagkracht.

Zoals uit het vorenstaande wel blijkt, is een alimentatieberekening ingewikkeld, zeker indien een van partijen ondernemer is of indien er sprake is van een samengesteld gezin. Bovendien blijft een eenmaal vastgestelde alimentatie niet altijd gelden. Gewijzigde omstandigheden kunnen een herberekening van de alimentatie rechtvaardigen.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het maken van alimentatieberekeningen en het voeren van procedures over alimentatie. Wij hanteren dezelfde richtlijnen als de rechtbank en kunnen vooraf dus een goede inschatting maken van uw kansen.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.