Huwelijkse voorwaarden / gemeenschap van goederen

Indien u voor 1 januari 2018 bent gehuwd zonder vooraf via de notaris afspraken te maken over de inrichting van uw huwelijk, bent u automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Dat houdt in dat alles wat u in uw bezit heeft gemeenschappelijk bezit is van beide echtgenoten. Dat geldt ook voor schulden. Uitzondering op deze regel kunnen onder andere zijn een erfenis of schenking waarvan bepaald is dat deze niet in de gemeenschap van goederen valt.

Indien u huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, dan heeft u in een notariële akte afspraken laten vastleggen over welke bezittingen en schulden wel of niet gemeenschappelijk worden. Hoe u dat regelt bepaalt u zelf.

Zo kan alles gescheiden blijven. Er is dan helemaal niets gemeenschappelijk. We noemen dat “koude uitsluiting”.

Ook kan worden afgesproken dat slechts bepaalde bezittingen of schulden niet gemeenschappelijk worden. Bijvoorbeeld een koophuis dat er al was voor het huwelijk.  De meest voorkomende vorm van huwelijkse voorwaarden is die waarbij de bezittingen en schulden voor een deel gemeenschappelijk worden en voor een deel buiten de gemeenschap blijven en waarbij bovendien een verrekenbeding in de voorwaarden is opgenomen. In een verrekenbeding wordt er voor gekozen om jaarlijks of aan het einde van het huwelijk af te rekenen over de opbrengsten die er tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. De praktijk leert dat dit afrekenen zelden of nooit gebeurt. Indien het in zo’n situatie dan tot een echtscheiding komt, kan dat grote gevolgen hebben.  Het is namelijk moeilijk om achteraf alsnog vast te stellen waar eenieder recht op heeft. Dit leidt er op grond van de wet toe dat het totale vermogen van beide echtgenoten behoudens tegenbewijs, wordt vermoed gemeenschappelijk te zijn.

In verband met een wetswijziging geldt dat indien u vanaf 1 januari 2018 trouwt of een geregistreerd partnerschap aan gaat, er niet automatisch sprake is van gemeenschap van goederen. Vanaf dat moment geldt – behoudens indien u het anders regelt - de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, gemeenschappelijk is. Ook tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen, erfenissen blijven persoonlijk eigendom.

Het is dus belangrijk om u vooraf te laten informeren aangaande de gevolgen van een voorgenomen echtscheiding. Niet alleen de vraag of – en zo ja welke - huwelijkse voorwaarden er zijn is van belang, vanaf 1 januari 2018 is ook het tijdstip van de huwelijkssluiting bepalend.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.