VEREFFENING

Een erfgenaam kan een nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden (dit heet beneficiair aanvaarden). Dit laatste wordt vaak gedaan indien niet op voorhand vast staat dat de erfenis een positief saldo heeft of wanneer één van de erfgenamen minderjarig is of niet de vrije beschikking heeft over zijn vermogen. Bij beneficiaire aanvaarding dient de nalatenschap te worden vereffend conform de bepalingen die daarvoor in de Wet zijn gegeven. Deze bepalingen hebben overeenkomsten met de regels die gelden voor de afwikkeling van een faillissement.  

Ook kan er sprake zijn van een vereffening wanneer er niet beneficiair aanvaard is, maar de nalatenschap insolvent is of onbeheerd. In dat geval kan door een derde een verzoek tot benoeming van een vereffenaar worden ingediend bij de Rechtbank. In dit laatstgenoemde geval zal een door de Rechtbank benoemde vereffenaar optreden. Bij een vereffening door een benoemde vereffenaar gelden er strengere regels, dit heet een zware vereffening.

Ingeval er sprake is van beneficiaire aanvaarding, waardoor een vereffening tot stand is gekomen, zijn in principe alle erfgenamen tezamen vereffenaar. In dat geval zijn er minder (strenge) regels, een zogenaamde lichte vereffening. 

Het is de taak van de vereffenaar om de nalatenschap te beheren en te vereffenen. Met vereffenen wordt bedoeld dat de nalatenschap voor verdeling onder de erfgenamen gereed gemaakt wordt. Vereffenaars zullen dus over moeten gaan tot het inventariseren van de nalatenschap, het innen van daarvoor in aanmerking komende vorderingen die de nalatenschap heeft en het voldoen van (opeisbare) schulden van de nalatenschap.

Bij TRC Advocaten treedt mr. M.J.G.A. Filemon op als vereffenaar in nalatenschappen na benoeming door de Rechtbank (al dan niet op verzoek van belanghebbenden). Het gaat in dit geval altijd om de zogenaamde zware vereffeningen waarvoor mr. M.J.G.A. Filemon bij uitstek deskundig is, niet alleen vanwege zijn kennis op erfrechtelijk gebied maar ook gezien zijn jarenlange ervaring als curator in faillissementen.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.