Adoptie

Bij adoptie wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid over een minderjarig kind overgenomen van de biologische ouders. Door adoptie komen de geadopteerde en de adoptiefouder(s) in familierechtelijke betrekking tot elkaar te staan. Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen tezamen of op verzoek van één persoon alleen. 

Het verzoek door twee personen tezamen kan voorts pas worden gedaan, indien zij minimaal drie aaneengesloten jaren voorafgaande aan de indiening van het verzoek met elkaar hebben samengeleefd en minimaal één jaar samen voor het kind hebben gezorgd. Het verzoek door de adoptant die echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel van de ouder is, kan slechts worden gedaan, indien hij minimaal drie aaneengesloten jaren  voorafgaande aan de indiening van het verzoek met die ouder heeft samengeleefd en minimaal één jaar met die ouder voor het kind heeft gezorgd. Deze voorwaarde geldt niet indien het kind is geboren binnen de relatie van de adoptant en de ouder. Een moeder en duomoeder die samenleven kunnen vóór of direct na de geboorte al een adoptieverzoek indienen.

Het verzoek door een persoon kan pas worden gedaan als deze persoon het kind minimaal één jaar heeft verzorg en opgevoed.

Het adoptieverzoek kan alleen worden toegewezen indien de adoptie in het belang van het kind is. Voorts moet vaststaan dat het kind niets meer van zijn ouder(s) in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft. Andere voorwaarden zijn:

- dat het kind op de dag van het verzoek minderjarig is;
- dat het kind van twaalf jaren of ouder geen bezwaar heeft tegen de adoptie;
- dat het kind niet een kleinkind is van een adoptant;
- dat de adoptant of ieder der adoptanten ten minste achttien jaren ouder dan het kind is;
- dat geen van de ouders het verzoek tegenspreekt;
- dat de minderjarige moeder van het kind op de dag van het verzoek de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt;
- dat de ouder of ouders niet of niet langer het gezag over het kind hebben. Indien evenwel de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van een ouder het kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen of samen met deze persoon het gezag heeft.

De adoptie van een Nederlands kind dient altijd te geschieden door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Bij adoptie van een buitenlands kind is een procedure bij de Nederlandse rechter niet altijd nodig. Bij adoptie van een kind uit het buitenland, beslist een andere instantie of voldaan is aan de voorwaarden voor adoptie. De Nederlandse rechter wordt pas bij de adoptie betrokken als er geen adoptiebeslissing in het land van herkomst is of er geen automatische erkenning plaatsvindt, omdat het land van herkomst niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.