Curatele, bewind en mentorschap

Er bestaan diverse situaties waarin een volwassene niet (voldoende) voor zichzelf kan zorgen. Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen voor personen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. 

Er is een groot verschil tussen de drie maatregelen. Curatele is het meest verstrekkend en mag alleen worden ingesteld indien het beschermingsbewind en/ of mentorschap niet toereikend zijn. Iemand die onder curatele is gesteld, mag over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Deze maatregel is nodig voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet kunnen behartigen vanwege een geestelijke stoornis, wegens verkwisting of wegens een verslaving. Het bewind is een financiële maatregel. Deze maatregel is bedoeld voor personen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Als iemand niet over persoonlijke aangelegen­heden kan beslissen, is een mentorschap de aangewezen maatregel. De mentor geeft advies en neemt beslissingen op het gebied van diens verzor­ging, verpleging, behandeling en begeleiding.Beschermingsbewind en mentorschap kunnen naast elkaar bestaan. Deze twee maatregelen worden vaak naast elkaar opgelegd als de maatregel curatele te zwaar wordt geacht.

De kantonrechter beslist over de ondercuratelestelling, de onderbe­windstelling en het mentorschap. Ook als er al een maatregel is ingesteld en deze maatregel moet worden vervangen door een andere maatregel, beslist de kantonrechter hierover.Als de kantonrechter van oordeel is dat de verzochte maatregel niet passend is en bescherming van de betrokkene noodzakelijk is, kan de kantonrechter zo nodig ambtshalve overgaan tot instelling van een andere maatregel.  

De maatregel wordt alleen ingesteld ten aanzien van een volwassene. Het verzoek om een maatregel in te stellen, kan al worden ingediend voordat de betreffende kind de 18- jarige leeftijd bereikt. Als voldoende duidelijk is dat op het moment waarop het kind meerderjarig zal worden een van de gronden voor curatele, bewind of mentorschap sprake zal zijn, kan een maatregel al voor de meerderjarigheid worden uitgesproken. Deze maatregel treedt dan inwerking vanaf het moment dat de meerderjarigheid wordt bereikt.

Bel me terug

Vul hiernaast uw naam en telefoonnummer in en klik op 'Bel mij terug'.
U wordt dan zo spoedig mogelijk door TRC Advocaten gebeld.